Особливості ранньовесняного підживлення ріпаку: як збільшити урожайність та зменшити витрати

02 березня 2023, 06:56 1556

За строками та швидкістю відновлення весняної вегетації озимий ріпак — лідер серед сільськогосподарських культур. Проте в умовах відносно низьких температур повітря і ґрунту та короткого світлового дня постає потреба у забезпеченості культури основними елементами мінерального живлення, які ще недоступні або малодоступні.

Ключові моменти відновлення весняної вегетації

Для відновлення вегетативної маси ріпаку озимого, яка наростає в перші тижні після відновлення вегетації, та формування його високої продуктивності потрібно забезпечити культуру необхідною кількістю азоту. Існує синергізм між азотом і фосфором у рослині, тому зростання споживання азоту викликає збільшення потреб у фосфорі. Фосфорні та калійні добрива вносять перед сівбою, восени, але останніми роками обсяги їх внесення порівняно з азотними значно зменшились. Проблема фосфорного та калійного живлення рослин полягає в тому, що валові запаси цих елементів у більшості ґрунтів є досить значними, але залежно від типу ґрунту коефіцієнт їх використання невисокий. 

Забезпеченість рослин даними елементами з ґрунту можна покращити за рахунок застосування у ранньовесняне підживлення ріпаку озимого фосфор- і каліймобілізуючого бактеріального препарату Граундфікс. 

Граундфікс — комплексний препарат, до складу якого входять бактерії Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. phosphaticum, Azotobacter chroococcum, Enterobacter sp., Paenibacillus polymyxa із загальним числом життєздатних клітин (0,5-1,5)×109 КУО/см3, а також молочнокислі бактерії, продуценти ферментів, вітаміни, фітогормони, амінокислоти та інші фізіологічно активні речовини.


У чому особливість РК-мобілізатора Граундфікс?

Дія Граундфікс спрямована на поліпшення живлення рослин на всіх етапах їхнього росту і розвитку за рахунок:

  • трансформування міцно зв’язаних форм фосфору та калію у доступні рослинам форми;
  • накопичення різних форм азоту; 
  • підвищення коефіцієнту використання поживних елементів із добрив; 
  • сприяння вільному надходженню в рослини кремнію; 
  • покращення біологічної активності та оздоровлення ґрунту.

Особливістю весняного підживлення посівів ріпаку озимого є визначення правильних строків і норм внесення азотних добрив, оскільки на рослини може негативно впливати не лише дефіцит, а й надлишок азоту. Одним зі способів застосування біопрепарату Граундфікс є його внесення разом із КАС під час ранньовесняного підживлення ріпаку озимого. Це підтвердили проведені у 2017 р. лабораторні дослідження, які показали, що в усіх варіантах ступінь титру біопрепарату з додаванням КАС (різних виробників) не був нижчим, ніж у контролі (вода). 

Результати досліджень з біопрепаратом Граундфікс

Для вивчення сумісного внесення біопрепарату Граундфікс із КАС було проведено виробничі дослідження використання бакової суміші Граундфікс у нормі 5 л/га із КАС під час ранньовесняного підживлення ріпаку озимого на чорноземі типовому та сірому лісовому ґрунті у Київській та Чернігівській областях (табл. 1).

Табл. 1. Умови проведення досліджень з біопрепаратом Граундфікс

Культура

Рік

Норма

Тип ґрунту

pH ґрунту

Попередник

Ріпак озимий

2017, 2021

5 л/га + КАС

чорнозем

5,2-6,0

пшениця озима

2019, 2020

сірий лісовий

6,1-6,7

Аналіз погодних умов у роки проведення досліджень показує, що впродовж вегетації культури спостерігалися слабо посушливі умови (ГТК — 0,7-0,9). Для визначення кількості рухомих форм фосфору та калію проводилися відбори ґрунту. За результатами проведених упродовж 2017-2021 рр. досліджень встановлено, що основні закономірності впливу біопрепарату Граундфікс на зміну агрохімічних показників досліджуваних типів ґрунту та продуктивність ріпаку озимого зберігалися. 

За результатами агрохімічного аналізу ґрунту на чорноземі у варіанті з сумісним внесенням Граундфікс у нормі 5 л/га з КАС спостерігалася тенденція до підвищення вмісту та рухомості доступних для рослин ріпаку озимого форм фосфору і калію залежно від фази розвитку ВВСН, аналогічна тенденція спостерігалась на сірому лісовому ґрунті (табл. 2). 

Табл. 2. Результати агрохімічного аналізу ґрунту впродовж вегетації ріпаку озимого 

Варіант

Обмінна кислотність,

рН сольовий

Лужногідролі-

зований

азот, мг/кг

Рухомий фосфор,

Р2О5, мг/кг

Ступінь рухомості
фосфору, Р2О5, мг/л

Рухомий калій,

К2О, мг/кг

Ступінь рухомості калію,
К2О, мг/кг

ВВСН 30-34

Перед внесенням препарату

5,1

117,6

177,5

0,26

178,8

35,6

ВВСН 50-59

КАС

4,9

99,4

110,0

0,10

185,0

19,0

Граундфікс 5 л/га + КАС

5,2

89,6

115,0

0,12

202,5

23,2

ВВСН 80-85

КАС

5,1

78,4

112,8

0,57

171,5

6,6

Граундфікс 5 л/га + КАС

5,1

95,2

126,5

0,82

197,5

7,8

після збирання

КАС

5,1

91,0

113,6

0,62

161,2

6,2

Граундфікс 5 л/га + КАС

5,1

91,0

128,8

0,88

170,0

6,2

Установлено, що внесення біопрепарату Граундфікс + КАС забезпечило зростання рухомого фосфору від 4,5 до 13,4% залежно від фази розвитку ріпаку озимого, а обмінного калію — від 5,4 до 15,2% порівняно з варіантом із застосуванням лише КАС. 

Також ці варіанти відзначалися вищим ступенем рухомості біогенних елементів незалежно від типу ґрунту. Чіткого впливу на забезпеченість рослин ріпаку озимого азотом не виявлено. Слід зазначити, що у фазу дозрівання культури та після збирання врожаю рухомість сполук фосфору залишається високою, що важливо враховувати при висіванні наступних, а також сидеральних культур сівозміни.

Аналіз продуктивності ріпаку озимого показав, що ранньовесняне внесення бакової суміші Граундфікс 5 л/га з КАС сприяло підвищенню урожайності ріпаку озимого від 10,2 до 11,8% (рис. 1). 

Середня урожайність ріпаку озимого залежно від типу ґрунту, т/га

Що по витратах?

Витрати на внесення Граундфікс у ранньовесняне підживлення на виробничих дослідженнях становили 900 грн/га. За розрахунку отриманого умовно чистого прибутку брали стан цін на січень 2023 р. за 1 т ріпаку озимого — 13 900 грн. Таким чином, отриманий умовно чистий прибуток від застосування біопрепарату Граундфікс становив від 3 965 до 4 938 грн/га. 

Отже, застосування Граундфікс у ранньовесняне підживлення ріпаку озимого підвищує доступність у ґрунті рухомих форм фосфору і калію, що впливає на ріст і розвиток рослин та, відповідно, підвищує врожайність на 0,35-0,42 т/га. 


Олександр Шморгун, канд. с.-г. наук, «БТУ-ЦЕНТР» 

Дмитро Літвінов, д. с.-г. наук, НУБіП