Зміни, прийняті в законодавстві про бухгалтерський облік і аудит в Україні, торкнулися багатьох великих і середніх підприємств, в тому числі в аграрній галузі. Тепер за порушення строків та порядку оприлюднення фінансової звітності та аудиторського висновку за новими вимогами компаніям загрожують санкції. Однак ці штрафи — ще не найбільший ризик.

Найважливіший пункт змін — податкові декларації великих компаній за 2019 рік не будуть прийняті, якщо вони складені на основі фінансового результату по НП(С)БО, а не по МСФО. Крім того, звітність обов'язково повинна бути підтверджена незалежним аудитором.

Нагадаю, що великою компанією вважається та, яка на 31.12.2018 відповідає не менше ніж двом критеріями з трьох: балансова вартість активів понад 20 млн євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): більше 40 млн євро; середня чисельність працівників — понад 250.

Якщо у 2018 великим компаніям надавали вибір і відстрочки (перехід на МСФЗ або 01.01.2017, або 01.01.2018), то для 2019 року винятків вже немає — повна фінансова звітність за 2019 рік повинна бути складена і аудована відповідно до МСФЗ. Компанії повинні будуть опублікувати фінансову звітність за підсумками 2019 року, висновки аудитора, а також звіт про управління, який містить фінансову і нефінансову інформацію, що характеризує стан, перспективи розвитку та основні ризики діяльності підприємства.

Окрема звітність і (при наявності) консолідована звітність компанії за 2019 рік, складені за МСФЗ, повинні містити інформацію про баланс станом на 01.01.2018, 31.12.2018, 31.12.2019, та звіти про фінансові результати, рух грошових коштів, зміни у власному капіталі за 2018 і 2019 роки, відповідні примітки і порівняльну інформацію.

Різниці, що виникають в результаті застосування вимог МСФЗ до операцій та подій при складанні балансу на дату переходу на МСФЗ, відображаються у складі нерозподіленого прибутку (збитку) або інших складових власного капіталу. Суб'єкт господарювання повинен розкривати інформацію про те, як перехід на МСФЗ вплинув на його фінансовий стан, сукупні доходи і грошові потоки, як того вимагає МСФЗ 1.

Що загрожує компаніям, що не провели обов'язковий аудит? Санкції для цього порушення регулюються Законом «Про аудит Фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017. Цей Закон доповнює Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 163-16 і встановлює наступне:

Якщо підприємство не усуває своє порушення (тобто не готує звітність по МСФО або не проводить аудит) протягом терміну, зазначеного в приписі наглядового органу, його можуть оштрафувати повторно.

Зазначу, що для українського ринку перехід на МСФЗ і аудит за МСФЗ не є чимось небаченим. У країні вже десятки років функціонують офіси великих міжнародних аудиторських мереж і безліч компаній, які складають свою звітність за МСФЗ.

Андрій Попов, партнер Kreston GCG

Мультимедіа