Надзвичайно важливою особливістю аграрних розписок є можливість її передачі. Таким чином кредитор не просто заморожує свої кошті, надані виробнику або такі, що підлягають сплаті останнім, але має можливість у будь-який момент отримати їх, передавши аграрну розписку іншій особі.

Так, наприклад, крупні виробники ЗЗР реалізують свою продукцію виробникам через дистриб’юторів, які в свою чергу можуть розрахуватися із виробником передачею прав за розпискою.

Стаття 11 Закону передбачає, що для передання прав за розпискою кредитор повинен вчинити на ній передавальний напис «Відступлено» із зазначенням нового кредитора. Таке передання прав також підлягає нотаріальному засвідченню.

На жаль, Закон не містить інших моментів, пов’язаних із передачею прав, однак з цього приводу також необхідно знати наступне.

У відповідності до ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок:

• передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);
• правонаступництва;
• виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);
• виконання обов'язку боржника третьою особою.

З усіх перелічених способів виключно відступлення права вимоги підходить під умови передачі прав за аграрною розпискою. Однак відповідне положення Цивільного кодексу вимагає для цього укладення правочину між первинним та новим кредитором.

Таким чином, для передачі прав кредитора за аграрною розпискою, окрім здійснення передавального напису кредиторам доведеться також укласти договори про відступлення прав вимоги (цесії).

Укладання договору цесії також обґрунтовано не тільки вимогами Цивільного кодексу України, а й іншими положеннями чинного законодавства.

Так, наприклад, відчуження майна, яким є й право вимоги як майнове право згідно ст. 190 Цивільного кодексу України повинне здійснюватися за оплату. В протилежному випадку таке передання майна збільшить прибуток платника податку на прибуток підприємств на всю свою вартість, що суттєво відобразиться на розмірі податку, що підлягає сплаті.

Більше того, у відповідності до п. 1 Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року N 231 фінансовою послугою факторингу є сукупність таких операцій з фінансовими активами:

• фінансування клієнтів — суб'єктів господарювання, які уклали договір, з якого випливає право грошової вимоги;
• набуття відступленого права грошової вимоги, у тому числі права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників за договором, на якому базується таке відступлення;
• отримання плати за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження клієнта, у тому числі шляхом дисконтування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому базується відступлення.

Отже, щоб операція з відступлення права вимоги не була розцінена фінансовою діяльністю, якою мають право займатися виключно фінансові установи, уступка права вимоги повинна компенсуватися оплатою в розмірі самої вимоги. Однак аграрна розписка не передбачає можливості зазначення в ній умов оплати права вимоги, тому укладання договору цесії є цілком обґрунтованим і з цієї точки зору.

Наскільки нам відомо, в даний момент розглядається можливість відступлення прав кредитора за аграрними розписками шляхом укладення договорів купівлі-продажу розписок. Але укладення такого договору не відповідає самій природі аграрної розписки. Так, зобов’язання в аграрній розписці дублює зобов’язання боржника згідно відповідного договору та є нерозривним з ним. Однак продаж аграрної розписки фактично передає виключно право вимоги, зазначене в розписці, але жодним чином не буде стосуватися зобов’язань за договором. Таким чином кредитор за аграрною розпискою та кредитор за договором, наприклад, поставки ЗЗР будуть мати аналогічні паралельні права вимоги однієї і тієї ж суми від виробника, що не є припустимим та жодним чином не корелюється із національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Тобто передача прав кредитора за аграрною розпискою можлива виключно з передачею прав вимоги за відповідним договором, в забезпечення яких і видавалася аграрна розписка, що можливе тільки через договір уступки права вимоги.

Окремо звертаємо вашу увагу на той факт, що згідно ст. 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням. Отже, якщо виробник не був повідомлений про відступлення прав кредитора за аграрною розпискою, він цілком обґрунтовано має право виконати зобов’язання за нею на користь первісного кредитора.

Зважаючи на викладене, можемо порадити зазначати у аграрній розписці, що відступлення прав кредитора за нею можливе виключно із паралельним укладенням договору відступлення прав вимоги, забезпечених аграрною розпискою, та із повідомленням боржника про його укладення протягом певного періоду часу.

Також звертаємо увагу на той факт, що згідно ст. 13 Закону кредитор, який отримав аграрну розписку від попереднього кредитора, має право задовольнити свої вимоги за рахунок майна такого попереднього кредитора або будь-якого з попередніх кредиторів, які розташовані вище його імені у списку передавальних написів, якщо в тексті передавального напису аграрної розписки не міститься застереження «без поруки». Тому при вчиненні передавального напису слід зважати на дане положення Закону.

Анатолій Косован, керуючий партнер Kosovan Legal Group